Terme di Casciana in cerca di bagnini: via alle candidature