Se Roma rimane stritolata fra Washington e Pechino